BM Solutions


Verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.	Toepassingsgebied
1.1	Al deze werken zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Iedere afwijking of wijziging aan onderhavige clausule is ongeldig indien deze 
	schriftelijk is gebeurd en aanvaard door beide partijen.
1.2	De volledige tekst van deze algemene voorwaarden maakt integraal deel uit van onze offertes. De klant wordt verondersteld er kennis te hebben van genomen 
	en alle clausules te hebben aanvaard, behoudens uitdrukkelijk strijdig beding.
1.3	De onderhavige algemene voorwaarden primeren op alle andere aankoopvoorwaarden.
2.	Offertes - bestek - sluiten van overeenkomst.
2.1	Al onze voorstellen, catalogi, brochures, prijslijsten en diverse inlichtingen aan de klant medegedeeld, vormen geen offertes engelden enkel ter informatie.
2.2	Wanneer een klant een bestelling doet, verbindt de klant zich door onderhavige algemene voorwaarden die hij verklaart te kennen en te eerbiedigen.
2.3	De geldigheidsduur van deze bestekken is in deze offerte nader bepaald. De binnen gestelde termijn niet aanvaarde offerte, houd op ons te binden.
2.4	Iedere wijziging in de loop van de uitvoering van de werken moet schriftelijk voorgesteld en aanvaard worden. Indien dit, desgevallend een vermindering van de
	overeenkomst tot gevolg heeft, is ons automatisch een vergoeding verschuldigd 10% van deze vermindering, ten titel van winstderving.
2.5	De dokumenten, voorwerp van deze offerte, zijn van strikt vertrouwelijke aard. Ze mogen noch weergegeven,noch medegedeeld of gebruikt worden.
	De berekeningen, ontwerpen, modellen en tekeningen blijven ons exclusief eigendom.
3.	Prijs.
3.1	Onze prijzen zijn altijd opgemaakt zonder b.t.w., behoudens betekend uitzondering. De b.t.w. is altijd ten laste van de klant.
3.2	Uitgezonderd anders bepaald zijn onze prijzen gebaseerd op de bedragen van kracht op het ogenblik van de uitdrukkelijke bestelling door de klant, 
	 van de aankoopprijzen, de lonen, de sociale of publieke lasten, de vrachtprijzen, de verzekeringspremies en andere kosten.
	 Alle taksen of andere kosten zijn ten laste van de klant.
4.	Termijnen
4.1	De uitvoeringstermijnen, vastgesteld in de overenkomst, worden verlengd: Indien de werken van de aannemer vertraagd zijn.
	Omwille van andere vakgroepen, of de bouwheer. Indien belangrijke wijzigingen in de loop van de werken werden beslist door de klant.
	Indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd. Indien de toestand van nieuwe sociale of andere wetsbepalingen een
	vertraging in de werken veroorzaakt.
4.2	Een vertraging van enkele dagen in vergelijk met de levertermijn zal onze aansprakelijkheid niet in het gedrang brengen en zal geen aanleiding
	geven tot vergoeding van onzentwege. Een vertraging kan enkel aanleiding geven tot boete indien deze uitdrukkelijk werd bepaald bij de bestelling
	en indien de klant tevens de werkelijk geleden schade bewezen heeft. In geen geval mag de boete één twintigste van het in vertraging
	zijnde bedrag van de overeenkomst overschrijden.
4.3	Iedere vertraging, wat de duur er ook van moge weze, die zijn oorsprong vindt in overmacht, machtigt ons tot de uitvoering van overeenkomst te schorsen tijdens
	de verstorende  gebeurtenis. Worden met gevallen van overmacht gelijkgesteld, de omstandigheden die onvoorzienbaar zijn voor de partijen en die de uitvoering
	van de overeenkomst op redelijke wijze onmogelijk maakt. B.v. staking, vertraging van de leverancier, oorlogen, brand, ontploffing, overstroming,atmosferiche
	omstandigheden, natuurlijke rampen en gebeurtenissen die de transportmiddelen beïnvloeden.
5	Uitvoering der werken.
5.1	De werken worden uitgevoerd op de openingsdagen en op de uren voorzien door de sociale wetgeving in voege. De overuren worden berekend overeenkomstig
	 de van kracht zijnde sociale wetgeving.
5.2	De klant zal ons, op eigen initiatief, de nodige informatie geven zowel gedurende de bespreking als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de 
	technische context en de precieze noden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
6	Eigendomsbehoud
6.1	Het materiaal en de uitrusting blijven ons exclusief eigendom tot volledige betaling van de prijs, kosten en taksen inbegrepen.
7	Oplevering van de werken
7.1	Onze werken en benodigdheden zijn gewaarborgd gedurende één jaar vanaf de voorlopige oplevering. De waarborg veronderstelt een normaal gebruik.
	Ze is beperkt tot zes maanden indien de installatie dag en nacht in werking is.
7.2	De voorlopige oplevering dooft iedere klacht van de klant inzake zichtbare en onzichtbare gebreken, behalve indien opmerkingen worden geformuleerd binnen
	acht dagen na de oplevering per aangetekend schrijven.
8	Waarborg en aansprakelijkheid
8.1	In geen geval kunnen wij aansprakelijk zijn voor gevallen te wijten aan onvoldoende onderhoud, aan normale slijtage, gebrekkig of onhandig gebruik 
	van de toestellen, aan onzorgvuldigheid, onoplettendheid of een gebrek aan toezicht, aan een herstelling of tussenkomst uitgevoerd door een derde.
	Wij zijn eveneeens vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in geval van brand, schade veroorzaakt door water of meteologische omstandigheden.
	Herstellingen uitgevoerd aan bestaande installaties die niet comform zijn aan de vigerende wetgeving, vallen niet onder bovenvermelde waarborgperiode. 
8.2	De waarborg beperkt zich tot de gratis vervanging, de gratis herstelling of de terugbetalling, naar onze keuze,van het gebrekkige stuk.
8.3	Indien de klant ons een materiaal opdringt van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort, of een bepaald uitvoeringsprocédé zullen wij vrijgesteld zijn van 
	iedere aansprakelijkheid met betrekking tot de gebreken die hun oorsprong vinden in voornoemde keuze van material of procédé.
8.4	Iedere installatie moet, ten laste van de klant, worden gekeurd door een erkend keuringsorganisme, zogenoemde keuring heeft als waarde een 
	verklaring van de kwaliteit en de juistheid van de werken ten aanzien van het bestek of de bestelbon en het Algemeen Reglement op de Elektriche Installaties.
	 Idem voor gas en waterleidingen.
9	Klachten
9.1	De klachten met betrekking op de conformiteit en de zichtbare gebreken moeten gemeld worden binnen de acht dagen na de  datum van de voorlopoige 
	oplevering aangetekend schrijven.
9.2	De klachten met betrekking op de verborgen gebreken moeten ten laatste binnen de acht dagen vanaf het ogenblik dat de klant het gebrek heeft ontdekt, 
	geformuleerd worden.
10	Facturatie - Betalingen
10.1	Behoudens schriftelijke en andersduidende overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar aan de maatschapelijke zetel op volgende wijze :